Τύπος δουλειάς: Σκεύη – Κυτία αποστείρωσης – Σκοραμίδες